Radno vreme:

Ponedeljak - Petak: 07:30 - 15:30

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Nadležnost suda

STVARNA NADLEŽNOST

Stvarna nadležnost privrednog suda određena je članom 25. Zakona o uređenju sudova (“Sl.glasnik RS” br. 116/2008, 104/2009 i 101/10), koji se primenjuje od 1.januara.2010.godine.

U skladu sa ovom odredbom, Privredni sud u Kragujevcu nadležan je da sudi u prvom stepenu:

A) u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, pa i kada je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva;

B) u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, modela, uzoraka, žigova i oznaka geografskog porekla kad nastanu između subjekata iz tačke 1. ovog stava; u sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. ovog stava;

V) u sporovima koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji;

G) u sporovima o stranim ulaganjima; o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; o zaštiti firme; povodom upisa u sudski registar; povodom stečaja i likvidacije.

Privredni sud u prvom stepenu vodi postupak za upis u sudski registar pravnih lica i drugih subjekata ako za to nije nadležan drugi organ; vodi postupak stečaja i reorganizacije; određuje i sprovodi izvršenje na osnovu verodostojnih isprava kada se odnose na lica iz tačke 1. stava 1., određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova, a odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. stava 1.; odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima iz tačke 1. stava 1; određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima; vodi vanparnične postupke koji proizilaze iz primene Zakona o privrednim društvima.

Privredni sud u prvom stepenu odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osude.

Privredni sud vrši i druge poslove određene zakonom.

NAPOMENA:

Danom stupanja na snagu Zakona o registraciji privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS" br.55/04 i 61/05) prestaje nadležnost trgovinskih sudova za upis i vođenje registra privrednih subjekata.

Zakon o registraciji privrednih subjekata stupio je na snagu 31 decembra 2004.godine osim odredaba koje se odnose na registraciju preduzetnika koje su stupile na snagu 31. decembra 2005.godine.

Član 88. stav 2. propisuje da odredbe Zakona o privatnim preduzetnicima ("Službeni glasnik SRS" br.54/89 i 9/90 i "Službeni glasnik RS" br.19/91, 46/91, 31/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 i 35/2002) koje se odnose na upis preduzetnika u odgovarajući registar prestale su da važe 31. decembra 2005. godine.

Novi Zakon o stečaju („Službeni glasnik RS“ broj 104/2009) počeo je da se primenjuje dana 25. januara 2010. godine.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o stečajnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 85/05 - dr. zakon).

Zakon o stečaju („Službeni glasnik RS“ broj 104/2009) uređuju se uslovi i način pokretanja stečajnog postupka koji obuhvata bankrotstvo odnosno reorganizaciju.

Prelaznim i završnim odredbama ovog zakona regulisano je da će se vođenje stečajnih postupaka koji su na dan početka primene ovog zakona u toku, nastaviti po propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupio je na snagu 17. maja 2011. godine a primenjuje se od 18. septembra 2011. godine, osim odredaba koje se odnose na izvršitelje, koje će se primenjivati po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o izvršnom postupku („Sl.Gl.RS“ br. 125/04).

Postupci izvršenja i obezbeđenja u kojima je do dana početka primene ovog zakona zapoičeto sprovođenje izvršenja okončaće se po odredbama ovog zakona. Postupci izvršenja i obezbeđenja u kojima je do dana početka primene ovog zakona izjavljena žalba na rešenje o izvršenju ili obezbeđenju, ustupiće se sudu nadležnom za odlučivanje po prigovoru na rešenje o izvršenju ili obezbeđenju, u skladu sa ovim zakonom.

TERITORIJALNA NADLEŽNOST

Prema Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Sl. Glasnik RS“, br. 116/2008), koji se primenjuje od 1. januara 2010. Privredni sud u Kragujevcu nadležan je za teritoriju opština Aranđelovac, Batočina, Despotovac, Knić, Lapovo, Paraćin, Rača, Rekovac, Svilajnac, Topola i Ćuprija i za gradove Jagodinu i Kragujevac, sa sudskom jedinicom u Jagodini, za teritoriju opština Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija i za grad Jagodinu.

Ovde možete preuzeti odluku o ovlašćivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti Privrednog suda u Kragujevcu: